بی تفاوت

| 4 Comments

وقتی میشینم با خودم رو راست فکر میکنم میبینم که چیزایی که همیشه خوشحالم میکردن جدیدا هیج حسی رو برام تداعی نمیکنن.
فکر کنم از اثرات کهولت سن باشه:)
هه!

4 Comments

شادی هیچ ربطی به سن نداره :) خوبه آدم همیشه طوری به زندگی نگاه کنه که با کوچیکترین چیزها بتونه خودش رو خوشحال کنه.توی هر چیز کوچیکی می شه یه نکته ی فوق العاده پیدا کرد... به نوع دید و انتظارات ربط داره ;)

تكرار،ديدن چيزائي كه هر روز ادمو ازار مي ده و در مقابلش هيچ كاري نمي توني انجام بدي و ... دليلاش كم نيست

خب گمونم یه ربطی هم به رشد معنوی یا بهتره بگم رشد روحی می تونه داشته باشه
.
.
هرچقدر بیشتر از نظره روحی رشد داشته باشیم
بیشتر از مجاز دور
و
به حقیقت نزدیک می شیم
.
.
این که بهش گفتید بی تفاوتی شاید همون جستجوی راه به حقیقت باشه
برای چی اومدیم؟
برای چی اینجاییم؟
و چی باید کسب کنیم؟

خب چی بگم
یه سرچه عکس کردم وبلاگتونو برام اورد
بعد همینجوری خوندم
نمیدونم ولی اشنا میزد
از صبح حالم خوب نبود
به چند تا ازدوستام زنگ زدم و به چندتا وبلاگاشون سر زدم حالم بهتر شد
ولی خب
اینجا باز دپرسم کرد
ولی با این حالم مشتاق ترم همه پست هاتونو بخونم
فکر کنم یه مدتی اینجا تلپ باشم
خدا کنه زود بگذره
راستی
سلام
خوبید شما؟

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Ali published on February 9, 2009 5:58 PM.

یک روز ماندگار was the previous entry in this blog.

پایان جشنواره فجر is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Pages

Powered by Movable Type 5.14-en