یک شب بیاد ماندنی

| 1 Comment


شب خوبی بود...

در کنار چندی از بهترین دوستان شیرازی، کلی یاد گذشته ها کردیم و سعی کردیم با نگاهی به گذشته اهداف آینده مون رو مصمم تر رقم بزنیم.

اینم یه مدلشه دیگه، شب قدر توی کافی شاپ. ولی حس خیلی خوبی داشت. شاید خیلی بهتر از سالهای پیش...

1 Comment

mobarake ghalebe jadidet bashe:)
mohem nist shabe ghadr koja budi ali,mohem ine ke delet koja bude...

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Ali published on September 22, 2008 1:22 AM.

جهان سوم was the previous entry in this blog.

لبخند is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Pages

Powered by Movable Type 5.14-en