جهان سوم

| 1 Comment

میدونی، این جهان سومی باید توی همه کارامون نمود داشته باشه...

امروز توی دانشگاه شیراز امتحان زبان داشتم. وسط امتحان همه چی قطع شد. دیگه هم نتونستن وصلش کنن برای همین امتحان کنسل شد...

به طرف میگم بابا من این همه هزینه کردم تا اومدم اینجا، چرا هیچ کس جوابگو نیست؟ و پاسخی که میگیرم فقط یک لبخنده.

واقعا موندم که توی این مملکت به چی دلم رو خوش کنم...

1 Comment

Be hamun labkhand...

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Ali published on September 21, 2008 3:13 PM.

سردرگمی was the previous entry in this blog.

یک شب بیاد ماندنی is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Pages

Powered by Movable Type 5.14-en