خدا نگهدار...

| 5 Comments

حسین هم رفت. جاش اینجا خیلی خالیه...

مطمئنم به همه ی اون چیزهایی که توی ذهنت نقش بسته میرسی...


Beyond The Sunset
Blackmore's Night

5 Comments

علي جان، جاش خالي نباشه، اميدوارم هر روز و هر لحظه در مسير محقق كردن انديشه هات، گام هاي سازنده اي برداري. موفق باشي پسر.

امیدوارم هرچه زودتر همه به موفقیت برسین و دوباره خوشحال تر و خوشبخت تر از قبل دور هم جمع بشین...

ا آخي به سلامتي
جاش خالي نباشه
ايشاا.. هميشه و هر جا كه هست موفق باشه

خيلي دوسش داشتم.واقعا" پسر خوبي بود.براش دعا ميكنم.

ايشالا كه موفق باشن ...

About this Entry

This page contains a single entry by Ali published on January 16, 2008 11:33 AM.

was the previous entry in this blog.

گذشته... is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Pages

Powered by Movable Type 5.14-en