شروعی دوباره

| 2 Comments
پس از مدت طولانی میخوام شروع کنم و دوباره بنویسم
پس شروع می کنیم
3...2...1...

2 Comments

با سلام به شما
مطالبت رو کم و بیش خوندم و خوشم اومد یه جور حس رویا رو به ادم منتقل میکنه
یکی از پستهات رو خوندم دیدم اهنگی رو بصورت یه پلیرکوچیک در اون پست گذاشتی و خیلی خوشم اومد میخواستم ازت خواهش کنم بهم بگی و یاد بدی در کدوم سایت اهنگت رو اپلود کردی که بهت لینک با پلیر جهت تعبیه در پست رو داده؟
منتظر جواب و راهنماییت هستم

یادش بخیر!
اسمت وبلاگت این بود!وقتی 21 ساله بودم!
هیییییییییی روزگار!

About this Entry

This page contains a single entry by Ali published on January 25, 2012 8:57 AM.

دکتر امیدبیگی was the previous entry in this blog.

زمان is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Pages

Powered by Movable Type 5.14-en