عید

| 3 Comments

یک سال گذشت،
نمیتونم توصیف کنم چه سال سختی بود، اما همین بس که اصلا فرصت بروز کردن وبلاگ نبود.
ازدواج، توسعه کار، مسولیتهای جدید، همه و همه باید انجام میشدن. وقتی پارسال رو با الان مقایسه میکنم اصلا باورم نمیشه که چه راه طولانی رو طی کردم...
با همه این حرفا، وقتی به حال می اندیشم خوشحالم...
آرزومم برای سال آینده اینه که بتونم چند قدم به هدفهام که الان هدفهای جفتمون هست نزدیکتر بشم.
سال نو بر همه مبارک...


Time
Boyzone

I'm gonna take this map
And tear it up
Because I've been up and down
These dead end streets getting nowhere
I'm a little bit older
A little wiser
I've got to find my own way out of here
And start over
I want to feel sun in the morning
And make these shadows
Leave me alone

Maybe time will be all that I need to grow
Maybe time is all I need and a little hope
And I'll find my way back home
All I need is time

I'm gonna take this moment and breathe it in
I know it won't be long now
I feel a new day growing in
I'm gonna wake up
Warm in the sunlight
One of these morning
I know I'll be there

Maybe time will be all that I need to grow
Maybe time is all I need and a little hope
And I'll find my way back home
All I need is time

Just give me time
And I'll know I'll be right where I want to be
And in time
This will be just a memory
And I'll find my way back home
Gonna find my way back home
Cause you've given me time
Give me hope
Give me love
Give me time
Give me hope
Give me love
And I'll find my way back home
All I need is time

Cause all I need is time
Then I'll find my way back home
And I'll be fine
All I need is time

3 Comments

آهنگش محشرهههههههههه

علی جان سال نو را به تو عزیز و همسر گرامیت تبریک می گم و سلامتی و موفقیت تان را آرزومندم.

salam
zaheran chand nafar az webloge shoma oomadan webloge man
*ba link
vali harchi migardam, linki az weblog khodam ro inja peyda nemikonam
shayad jadoo shdoe
:))

About this Entry

This page contains a single entry by Ali published on March 20, 2010 1:05 AM.

نگاهی نو was the previous entry in this blog.

دکتر امیدبیگی is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Pages

Powered by Movable Type 5.14-en