عروسی در چک

| 3 Comments
Lošticeبالاخره انتظارها به پایان رسید و فردا مراسم عروسی برادرم هست. من هم از چند روز پیش اومدم تو شهر Loštice توی کشور چک، یعنی جایی که عروسی قراره برگزار بشه.
مراسم فرداست و تا امشب هممون مشغول تدارک مقدمات و هماهنگی بابت رفت و آمد مهمون ها و ... بودیم.
شهری هم که توش هستیم (شاید هم بهتر باشه بگم روستا) جای بسیار زیبا و آرومیه. حس خوبی دارم از اینکه الان اینجام.
پس صبر میکنیم تا فردا که مراسم عروسی به سبک ایرانی و چکی رو ببینیم:)

3 Comments

مبارک باشه کلییی تا و ایشالا یه زندگی فوق العاده رو کنار هم داشته باشند.
خوش بگذره کلیییییییییی

یه دنیا تبریک و آرزوی خوشبختی و سلامتی.

chera to comment e webloget o balaye postet gozashti! eshtebahi bara post ghablit comment gozashtam. bebakhshid!

About this Entry

This page contains a single entry by Ali published on July 25, 2009 2:12 AM.

یاسوج was the previous entry in this blog.

... is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Pages

Powered by Movable Type 5.14-en