تصور کن...

| 4 Comments

تا حالا با خودت فکر کردی برآیند زندگیت تو این چند ساله چی بوده؟
هروقت این سوال رو از خودم میپرسم کلی به آینده نا امید میشم.
نمیدونم کجای راهم... فقط میدونم از وضعیت فعلیم خیلی رضایت ندارم...


Imagine
John Lenon

Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...

Imagine there's no countries
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people
Living life in peace... you whooo

You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will be as one

Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people
Sharing all the world... you whooo

You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will live as one

4 Comments

عكساي بلاگت خيلي باحالن. آهنگات هم همين طور.
در"در حال زندگي كردن" يه لذت و آرامشي هست كه تو گذشته و آينده زندگي كردن نيست.

منم دقیقا" مثل تو هستم.نمیدونم چرا از خودم راضی نیستم.شاید به خاطره اینه که اونجوری که باید از تواناییها و نعمت هایی که خدا بهم داده استفاده نکردم.البته شاید برایند زندگی منم همین باشه.چیزی رو که خدا مقدر میکنه نمیشه عوض کرد دوست من.وقتی تو هوایی به این چیزا فکر کن.چون اونجا به عرش نزدیکتری.یا حق.

دقيقا"

می تونیمم به آینده نگاه کنیم... به این نگاه کنیم که این همه سال از زندگیمون که مونده رو میتونیم چه جوری بسازیم ... چه طور از تجربه های بدست اومده استفاده کنیم... طوری که نه تنها گذشته رو خنثی کنه بلکه برایندش به طرف مثبت سوق پیدا کنه و ماکسیمم بشه...

About this Entry

This page contains a single entry by Ali published on August 18, 2007 11:55 PM.

was the previous entry in this blog.

is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Pages

Powered by Movable Type 5.14-en