May 2004 Archives

نميدونم چرا بعضی ها حاليشون نيست که بعضي از کاراشون چقدر ميتونه اعصاب بقيه رو خورد کنه!:(


Ça suffit!

| 12 Comments

خب! امروز بالاخره کار Automation اداره اي که گرفته بودم تموم شد، هر چند مسوولين اون اداره فرق کامپيوتر رو با هويج نميدونن چيه اما حداقل پيش خودم احساس خوبي دارم چون که بهترين سيستم ممکن رو براشون پياده کردم. فقط مونده آموزش:(( که اونم تو هفته ديگه بديم بهشون و خلاص!
همه اينا يه طرف، امتحان ميان ترم پنجشنبه که هنوز هيچي براش نخوندم هم يه طرف...
خدا همه رو به خير بگذرونه:-s
از اونجايي که يکي از دوستاي خيلي خوبم از اين آهنگه کلي خوشش ميومد منم گذاشتمش که کلي خوشحال تر بشه:)


Barbra:
It’s raining,
It’s pouring,
My love life is boring me to tears,
After all these years.

Donna:
No sunshine,
No moonlight,
No stardust,
No sign of romance.
We don’t stand a chance.

Barbra:
I always dreamed
I’d find the perfect lover.
But he turned out to be
Like every other man I loved,
I loved.

Both:
Raining (raining)
Pouring (pouring)
There’s nothing left for us here.
And we won’t waste another tear...

Donna:
If you’ve had enough,
Don’t put up
With his stuff,
Don’t you do it.

Barbra:
Now, if you’ve had your fill,
Get the check,
Pay the bill,
You can do it.

Donna:
Tell him to just get out,

Barbra:
Nothing left to talk about.

Donna:
Pack his raincoat, show him out,

Both:
Just look him in the eye and simply shout:

Enough is enough
I can’t go on,
I can’t go on no more no.
Enough is enough
I want him out,
I want him out that door now.

Enough is enough (ooh, owww)
Enough is enough
That’s enough, (ooh yeah)

Donna:
If you’ve reached the end,
Don’t pretend
That it’s right,
When it’s over.

Barbra:
(it’s over)
If the feeling is gone,
Don’t think twice
Just move on,
Get it over. (over, over)

Both:
Tell him to just get out,
Say it clearly,
Spell it out:

Enough is enough is enough
I can’t go on,
I can’t go on no more no.
Enough is enough is enough
I want him out,
I want him out that door now.

Enough is enough (ooh, owww)
Enough is enough
That’s enough (ooh)

Barbra:
I always dreamed I’d find
The perfect lover.
But he turned out to be
Like every other man I loved. (I had no choice from the start)
I loved, (I’ve gotta listen to my heart)
I loved. (tearing us apart)

Both:
Enough is enough is enough
I can’t go on,
I can’t go on no more no.
Enough is enough is enough
I want him out,
I want him out that door now.

Enough is enough (ooh, owww)
Enough is enough
That’s enough (ooh, yeah)
No more tears...

No more tears (no more tears)
No more tears (no more tears)
No more tears (no more tears)
No more tears (no more tears)

I’ve had it, (no more tears)
You’ve had it,
She’s had it. (no more tears)
He’s had it. (no more tears)
She’s had it.

He’s had it.
I’ve had it. (no more tears)
I’ve had it.
He’s had it.
She’s had it.

Donna:
I always dreamed
I’d find the perfect lover

Barbra:
But he turned out to be
Like every other man I loved

Both:
I had no choice from the start
Listen to me, I’ve gotta listen to my heart
Tearing us apart...

Enough is enough is enough
I can’t go on,
I can’t go on no more no.
Enough is enough is enough
I want him out,
I want him out that door now.

Goodbye mister,
Goodbye.
Goodbye mister.
Goodbye sugar.

It’s raining,
It’s pouring,
There’s nothing left for us here.
And we won’t waste another tear... (no more tears)

Barbra Streisand - No More Tears Lyrics

| 10 Comments

بعد از مدتها نياز به يه Refresh اساسي داشتم، نياز داشتم يه ذره فکر کنم... به همه چيزايي که ذهنم بود و هميشه فکرم رو به خودشون مشغول کرده بود.
بالاخره يه برنامه کوه با دو نفر از دوستان جور شد، يه جايي که هميشه دوست داشتم برم. قله دنا
جمعه صبح زود پاشديم. رفتيم به سي سخت که دقيقا در دامنه دناست. شهر خيلي قشنگي که تو 200 کيلومتري شيرازه. خلاصه ساعت 8 صبح رسيديم به سي سخت و شروع کرديم به بالا رفتن از کوه.
به قدري مناظر ديدني و زيبا بودن که خستگي بالا رفتن از کوه رو اصلا احساس نمي کردي. وقار و بزرگي کوه ها چنان بود که با تمام وجودت ناچيز بودن رو حس ميکردي.

خلاصه خيلي بالا رفتيم. راه رفتن رو برفا و آبي که از زيرشون جريان داشت واقعا ديدني بود و اين منظره رو تا حالا نديده بودم. کلي ياد اون موقع ها افتادم که با دوستام ميرفتيم درکه:)

همه اينها به کنار، آهنگ گوش دادن تو کوه نوردي خيلي زيباست... مخصوصا اينکه نسيم هم به صورتت بخوره و وجودتو از همه افکاري که ذهنت رو بهم ريخته پاک کنه.

اينم زيره برفا که عينا" تونل شده بود:)

خلاصه ساعت 8 شب بود که سوار ماشين شديم. بايد بگم که واقعا آخراش کم آورده بودم و پاهام رو به سختي تکون ميدادم.

اين آهنگ Chris de Burgh هم واقعا لذت بخش بود برام....Think of me
When winter comes...

| 11 Comments

واقعا اين Pocket PC عجب دنيايي داره! بالاخره بعد از مدتها و با کمک يکي از دوستام فرصت شد که رو اين Pocket PC ها کار کنيم. هرچند که SDK خيلي سخت و وحشتناکي داره اما به ياد گرفتنش مي ارزه.
.......

همچنان خستم.... دلم براي خدا تنگ شده...

.......

Then the rainstorm came, over me
And I felt my spirit break
I had lost all of my, belief you see
And realize my mistake
But time through a prayer, to me
And all around me, it came still

I need love, loves divine
Please forgive me now I see that I've been blind
Give me love, loves is what I need to help me know my name

Through the rainstorm came, century
And I felt my spirit fly
I had felt, all of my, reality
I realize what it takes

'Cause I need love, love's divine
Please forgive me now I see that I've been blind
Give me love, loves is what I need to help me know my name

Oh I, don't bet (don't bend), don't bet (don't break)
Show me how to live a promise me you won't forsake
'Cause love can help me know my name

Well I try to say there's nothing wrong
But inside felt that all in all
But the message here was plain to see
Believe:

'Cause I need love, love's divine
Please forgive me now I see that I've been blind
Give me love, loves is what I need to help me know my name

Oh I, don't bet (don't bend), don't bet (don't break)
Show me how to live a promise me you won't forsake
'Cause love can help me know my name

Love can help me know my name.

Love's Divine - Seal


| 14 Comments

خستم...
و چيزايي که دورو برم ميگذره خسته ترم ميکنه:(
اينکه ميبينم اکثر افراد جامعه با پيش کشيدن منافع شخصي به منافع ملي جامعه اي ساختن که بوي تعفنش همه رو از خودش ترد ميکنه عذابم ميده...
دلم ميخواست هيچ وقت گذرم به اين ادارات نمي افتاد تا اينقدر عصبي نشم. آدم خيلي وقتا خيلي چيزا رو که نبينه راحت تر زندگي ميکنه.
الان ديگه واقعا مطمئن شدم که هيچ اميدي به اصلاح نيست، چون مردم مون قابل اصلاح نيستن پس جامعه هم اصلاح نميشه و نخواهد شد...
هر کسی هم که بخواد کوچکترين اثر مثبتی داشته باشه مثل اینه که داره خلاف جهت آب شنا میکنه، نه تنها نميتونه بره جلو، آخرشم آب ميبرتش...
وقتي اميد نباشه يعني هيچ چيز نيست...

About this Archive

This page is an archive of entries from May 2004 listed from newest to oldest.

April 2004 is the previous archive.

June 2004 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Pages

Powered by Movable Type 5.14-en