شروع دوباره

| 6 Comments

سلام، من برگشتم. شايدم بهتر باشه بگم اومدم. چون قبلا وبلاگ داشتم اما تنها خودم مشتري اول و آخرش بودم. به هر حال به اصرار بعضي از دوستان ميخوام نوشته هامو همه بخونن.
خوب چون فردا امتحان ديناميک دارم بيشتر از اين نميتونم بنويسم.
فعلا باي:)

من نگويم که به درد دل من گوش کنيد
بهتر آن است که اين قصه فراموش کنيد
عاشقانرا بگذاريد بنالند همه
مصلحت نيست که اين زمزمه خاموش کنيد

6 Comments

سلام سلام صد تا سلام....... علي آقا خييييييييييييلي خوش اومدي........

happy New weblog;)
Ishala ke hamishe movafaght va khshhal bashi dooosi;)

خيلی عالی شد که تو هم اومدی و به جرگه وبلاگ نويسها پيوستی . . .
ايشاللا هميشه بنويسی و هميشه خوب و خوش باشی . . .

خوش باشی . . .


سلام خوبي؟!!! بفرما:) منم بلاخره به جمع خوانندگان اين weblog پيوستم:D
هرچي باشه از قديم گفتن weblog اي كه خاطره توش نظر نده فايده نداره:D
كسي مخالفه؟:P

Comment text

About this Entry

This page contains a single entry by Ali published on May 24, 2003 10:28 PM.

is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Pages

Powered by Movable Type 5.14-en