تغییر

| 6 Comments

از اونجایی که مدتها بود دستی به سر و روی اینجا نکشیده یودم تصمیم گرفتم نسخه وبلاگ رو ارتقا داده و مثل بقیه قسمتهای زندگیم به دستی هم به سر و روی اینجا بکشم.
پس اینجا تا یه مدنی در دست تعمیرات هست تا سر و سامون بگیره...

6 Comments

یوهههههههههههههههههههوو تغییرررررررر آخ جون،


به آرامي آغاز به مردن مي‌كنی
اگر برده‏ی عادات خود شوی،
اگر هميشه از يك راه تكراری بروی …
اگر روزمرّگی را تغيير ندهی
اگر برای مطمئن در نامطمئن خطر نكنی،
اگر ورای روياها نروی،
...

پابلو نرودا - ترجمه احمد شاملو

مبارکه کلی :)
رنگ back ground ات خیلی دل چسبه

فوق العاده شده . خیلی قشنگه..یه تغییر اساسی . امیدوارم اون تغییر خوبی که تو زندگی منتظرش هستید هر چه زودتر اتفاق بیافته.

Ba tavajoh be inke emsal sale noavari o shokoofayi be farmoode namgozari shode kheili kare beja va monasebi bood

ا . اینجا قالبشم عوض شده ؟! :) مبارکه کلی...

واقعاً وبلاگ خوبی داری بهت تبریک می گم.

About this Entry

This page contains a single entry by Ali published on August 23, 2008 11:34 PM.

زندگی was the previous entry in this blog.

سردرگمی is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Pages

Powered by Movable Type 5.14-en