بسطام

| 5 Comments

حدود 7 کیلومتر که از شهر شاهرود به سمت شمال حرکت کنی، به روستایی میرسی به نام بسطام.
اصالت و زیبایی روستا، از همون ابتدا کاملا مشهوده. و در نهایت میرسی به آرامگاه بایزید بسطامی.
فضای عجیبی بود، مخصوصا عبادتگاه بایزید که حس و حال کم نظیری رو منتقل میکرد.

کلی احساس سبکی میکنم....

یا جنان نمای که هستی، یا چنان باش که می نمایی

5 Comments

سلام علي جان - سال نو مبارك. چه عالي پس رفته بودي بسطام؟ آره واقعا محشره منم خس بسيار خوب و غريبي بهم دست داده بود. محل چله نشينيش! سادگي مقبره ش و معماري اطرافش ... خرقان هم رفتي؟

از جاده کدوم طرف رفتی ؟
گرمسار سمنان دامغان شاهرود ؟
شاهرود شهر قشنگیه ... اطرافش ...جنگل ابر و بسطام و چشمه علی و ....
مقبره بایزید رو خیلی سال
پیش رفتم ... دوست دارم حالا که فک می کنم ممکنه یه چیزی بفهمم دوباره برم ...
خوش باشی همیشه

با سلام
آقاي محترم بسطام يك روستا نيست بلكه يكي از معدود باغشهرهاي ايران است كه طبيعت كم نظيري دارد به خصوص وقتي در فصل بهار يا تابستان وارد اين شهر ميشوي منظره درختهاسر به فلك كشيده در راه ورودي شهر مثل دالان بهشت ميمونه لطفا اطلاعات تاريخي خودتون را بيشتر كنيد.

About this Entry

This page contains a single entry by Ali published on March 27, 2008 1:33 AM.

was the previous entry in this blog.

26... is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Pages

Powered by Movable Type 5.14-en