انتخاب

| 2 Comments

زندگی ما برآیند انتخابهایی هست که در شرایط مختلف و بین گزینه های گوناگون انجام میدیم.
یهو به خودت میای و میبینی اگر مثلا در اون برهه ی زمانی، کار دیگه ای رو انتخاب کرده بودی سرنوشتت به نحوه ی دیگری رقم خورده بود...

خیلی تصمیم گیری برام سخته. اونم تو این شرایط که باید به یکباره مسیر زندگیم رو تغییر بدم.
باید بیشتر قکر کنم.
بیشتر و بیشتر....


Omen
Robert Miles

2 Comments

سلام
اگر می دونستی قطره بارون
وقتی دور شدن از ابر چه حسی داشت

اگه می دونستی بندر
وقت رفتن کشتی ها چه تنها میشه

اگه می دونستی درخت کاج
وقت پر کشیدن پرنده ها چه غمگین میشه

اگه می دونستی که رفتنت
چه آتشی بر جانم کشید

این قدر آسان و راحت نم گفتی: خداحافظ

بازهم سلام
من بهت می گم تنها باش چون تنها اومدی تنها میری
اون که منتظرشی راحت تر از همه بهت میگه خداحافظ
در یه نگاه بود که عاشقش شدم حالا باید سال ها صبر کنم تا از زهنم بره بیرون.
یه سری بما بزن اگه قرار آخر سلامت خداحافظ باشه اصلا سلام نکن

About this Entry

This page contains a single entry by Ali published on October 11, 2007 9:33 PM.

was the previous entry in this blog.

is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Pages

Powered by Movable Type 5.14-en