پيش گويی

| 4 Comments

تاحالا شده يکي يه چيزي در مورد آينده بهتون بگه و درست در بياد؟
من يک موردش رو تجربه کردم. خيلي حس بديه... وقتي که اتفاقات بدون کوچکترين دخالت تو پيش برن و اون پيش بيني به وقوع بپيونده.
بعد به خودت ميگي خوب حالا بقيش چي؟ بقيه حرفاشم درسته؟؟

اما من ميگم نه. هرچقدر هم حرفهاش درست باشه بازم اراده ي يک انسان ميتونه قضا و قدر رو تغيير بده.
و هيچ کس جز او آينده رو نميدونه...


Nothing else matters
Metallica

So close no matter how far
Couldnt be much more from the heart
Forever trusting who we are
And nothing else matters

Never opened myself this way
Life is ours, we live it our way
All these words I dont just say
And nothing else matters

Trust I seek and I find in you
Every day for us something new
Open mind for a different view
And nothing else matters

Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know

So close no matter how far
Couldnt be much more from the heart
Forever trusting who we are
And nothing else matters

Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know

Never opened myself this way
Life is ours, we live it our way
All these words I dont just say
And nothing else matters

Trust I seek and I find in you
Every day for us something new
Open mind for a different view
And nothing else matters

Never cared for what they say
Never cared for games they play
Never cared for what they do
Never cared for what they know
And I know

So close no matter how far
Couldnt be much more from the heart
Forever trusting who we are
No nothing else matters

4 Comments

.........................
من نفهميدم.

.....جريان اون نقطه هاست

سلام
علي آقا کجايي ؟
خيلي وقته غيبت غير موجه داري ها!
ارادتمند

About this Entry

This page contains a single entry by Ali published on June 21, 2006 11:47 PM.

نقطه was the previous entry in this blog.

گره‌بان is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Pages

Powered by Movable Type 5.14-en