بازم امتحان!

| 10 Comments

من نمیدونم این درس چی از جون زندگی من میخواد! عین مار چنبره زده به زندگی و دست بردار هم نیست!!
این طور که معلومه بیخود نگفتن "زگهواره تا گور دانش بجوی" چون تا دم مرگ هم قراره آدم امتحان داشته باشه!

خلاصه فرا رسیدن فصل سرد امتحانات رو به همه عاشقان درس تبریک و به بقیه تسلیت عرض میکنم:)

Cold Turkey
Eric Clapton

10 Comments

ها . . . خوب حالا اين که گفتي . . . اين يعني چه ؟ !
اگه فرصت کردي تازه هاي "به انديش" رو بخون.

شمام غم آخرتون باشه! :))

تسليت !!!!

واااييييييييييييييييييي نههههههههههههههههههه

:) مباركه!!! :))
خرخونم خودتي

آقا به ما سر بزن

توي زندگي هممون بدجوري چنبره زده ،امیدوارم امتحاناتت را با نمرات خوب پاس کنی :)سبز باشی

سلام اميدوارم امتحاناتت را خوب داده بياشي اين ماجراي بانك ملت چه جالب بود! اين من را ياد رئيس دانشكده خودمون انداخت وقتي مي خواست به همكاران پاور پوينت درس بده و امتياز برگزاري كارگاه را به عنوان مدرس خودش گرفتهخ بود و از بديهيترين چيزهاش سر در نمي آورد و. تمام مدت از من مي پرسيداي كه گفتي يعني چه؟!! وقتي نوبت نمره دادن و گواهي دادن رسيد از 100 به من 99 دا! تا مشحص بشه خودش رئيس دوره بوده و خودش خودش را تائيد كرد .و به خودش نمره 100 دا!

تسليت ميگم

برانكه يه عده عقده اي بي سواد شدن استاد!لعنت بهش!

About this Entry

This page contains a single entry by Ali published on January 5, 2006 3:50 PM.

was the previous entry in this blog.

is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Pages

Powered by Movable Type 5.14-en