تجاوز به ايران

| 6 Comments

نميدونم تا بحال بازيهاي آنلاين Kuma رو بازي کردين يا نه.
Kuma سايتي هست که معمولا جنگهايي که قراره اتفاق بيفتن رو به صورت بازي آنلاين طراحي ميکنه و جالب اينجاست که اهداف بازي معمولا شباهت خيلي زيادي به اونچه در واقعيت هست داره.
مثلا اگر نبردهاي عراق رو به صورت جداگانه ميتونين روي سايت ببينين يا اينکه بازي کنين.
اما...
اما امروز يه چيز وحشتناک ديدم... Assault on Iran
وقتي مقدمه اوليه ش رو خوندم به خودم لرزيدم و وقتي Trailer ش رو Download کردم دلم ميخواست با تمام وجود گريه کنم...
عکس هم ماله Demo ي بازيه.
حس بدي دارم، حس اينکه اين بازي به واقعيت تبديل بشه که احتمالش هم کم نيست آزارم ميده.
نميخوام...

6 Comments

اولا این بازی همیشه بازی میمونه. اگر هم اینجوری نشه مطمئن باش با همه بازیها فرق میکنه.

اصلا به نظر بازيه جالبي نمياد....

!!!
KumaWar simulates the dangers US and allied soldiers face with courage on a daily basis. We are honored that active duty US troops play KumaWar regularly, and we invite you to connect with them in our forums to give them your support.

از دسته اين آمريکا ......

هر پيش بيني اي كه الزاما درست نيست!!! :-s
تازه شم همين الانش مردم آمريكا دارن از دولت بابت جنگ عراق شكايت مي كنن... فكر نكنم آمريكا بخواد يه مشكل ديگه م به مشكلاش اضافه كنه اونم با اين همه بلا كه سرش اومده!

چند روز پيش منم اينو از طريق يكي از لينكدوني ها ديدم... واقعد برام وحشتناك بود... نه جنگ ايران‘ بلكه جرات داشتن در اين مورد داستان پردازي كردن!!!
من كه خيلي خيلي متاسف شدم...

سلام
من با بازي و اينكه واقعي ميشه يا نه كاري ندارم
ولي اين جور بازي ها بيشتر براي ايجاد ذهنيت از محيط رزم براي سربازان بسيار موثر هستش
پا گذاشتن در يك محيط ناشناس ميتونه تلفات رو بيشتر كنه
ولي اگر يك سرباز بدونه كه پشت اين ديواري كه جلوشه يك ديوار خرابه به اطتفاع فلان سانتيمتر هست اون رو در تصميم گيري كمك ميكنه
يادمه كه تو كتابي ميخوندم زمان ماجراي طبس تمام ساختمان سفارتخانه آمريكا و خيابانهاي اطراف آن ساخته شده بود. اون زمان كامپيوتر اونقدرها كمك نميكرد

About this Entry

This page contains a single entry by Ali published on October 5, 2005 4:01 PM.

was the previous entry in this blog.

is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Pages

Powered by Movable Type 5.14-en