زلزله

| 10 Comments

هرچي ما ميخوايم آنلاين نشيم اصلا نميشه!
امروز قرار بود امتحاناي داداشم شروع بشه. هي از چند روز قبلش چند نفر از دوستاش بهش گفته بودن که امتحانا به علت وقوع زلزله قراره بيفته عقب، اونم ديگه رو همين حساب دو دل شده بود! هر چي من بهش گفتم که بابا اينا همش شايعه س و اين چيزا، گوش نکرد. به هر حال امروز رفت دانشگاه! در کمال ناباوري فهميدم امتحاناشون به مدت 2 هفته افتاده عقب...
دکتر رحيمي تبار استاد فيزيکشون پيش بيني کرده که در اواخرِ اين هفته يک زلزله در سمنان مياد که باعث فعال شدن گسل ها در تهران ميشه و باعثِ وقوع زلزله شديدي تا سه شنبه هفته آينده تو تهران ميشه!!!
جالب اينجاست که کليه دانشجوهاي شهرستاني شون هم رفتن شهرستان.
بعد از داداشم که ميپرسم ميگه استاده گفته "به شرافت علمي م قسم زلزله مياد!" :(( خود اين آقاي دکتر هم تو تهران نيست!
حتي اگر 20% هم آدم احتمال بده بايد خيلي مراقب باشه!
===========
تکميل:
مثل اينکه ميگن خطر رفع شده!
اینجا رو بخونين!

10 Comments

چاكر داش علي و خبرگذاريش

چه استاد باحالي:) شنبه كه امروز بود كه گفتن تو سمنان اومد!

vaaay!!!
khoda rahm kone baba!!!
pashin biayn Canada hamatoon mehmoone man:(

آخي علي پسر خوبي بوديا نازي....
ميگم وصيت كن اگه زلزله اومد اين گوشكوبتو بدن به من
البته حالا اگه خيلي نگراني پاشو بيا شيرازا اينجا گسل و اينجور چيزا فعال نميشه...

ِAli Johhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhn!!
اين آهنگ Chris de Burgh هموني نيست كه تو Notes From Planet Earth داده بود و من ندارمش؟!! البته هنوز نشنيدم و تو سايتش نرفتم كه مطمئن شم!!
دمت گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگرم!!

من دارم با تمام شرافت و شجاعتم ... با اين همه رشادت در صحنه هاي مختلف به صورت كم كم ميترسم ...
هر چي قسمت باشه همونه ؟ اينو تو اين جور مواقع ميگن ؟

fekresho bokonin adam inghad vase konkouresh zahmat bekeshe ounvaght zelzele biad bemire:)))) vaghean heyf nis?! man ketab shimimo ba yekam pool o doorbinamo yeki az arousakam!! gozashtam too ye kif, amade kardam, ke age moundam zire avar betounam be baghie komake maali konam!! aksam begiram az sahnehaye delkharash ke badan betounam namayeshga bezanam pool darbiaram!
vaghean ghossam migire mibinam bade inhame talash baraye konkour .... manam hassassssssss!!!
:)) akhey! che bahal mishehaaa! agha age az zire avar zende oumadim biroun ghararemoun hafte tir!
babyeeeeeee va bedroud!
lollipop!

kaari be zelzele nadaram.. faghat inke...
CHEGHAD.... LOGOYE.. BLOGETOON NAAZE..
I LOVE THAT..
God bless u all

سلام.اقا جون مثل اينكه حسين تو تقسيم ارث و ميراث زرنگتر بود ولي بيخيال من به يه اشتراك يه ساله رضايت ميدم.مرسي:دي
علي جون بيخيال پاشو بيا شيراز ضرر نداره.بيا باهم ميشينيم درس ميخونيم.

About this Entry

This page contains a single entry by Ali published on June 5, 2004 9:07 PM.

was the previous entry in this blog.

گذر زهره is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Pages

Powered by Movable Type 5.14-en