کادر، خط و رنگکلاس جدیدی بود برام، مخصوصا وقتی استاد کلهرنیا، استاد دوره باشن.
صحبتهایی که شد بوی تازگی میداد، مخصوصا با بیان سراسر فارسی استاد، این که تصاویر در قسمتهای مختلف کادر، معانی مختلف میدن، و این مفاهیم همه در تاریخ زندگی چندهزار ساله بشر بوجود اومده، این که یک کودک وقتی نقاشی میکنه چه معانی رو توی خودش پنهان کرده و کلی چیزهای جالب و عجیب دیگر....

اما تاثیرگذار ترین قسمتش برای من اونجایی بود که صحبت از پیشینه ی تاریخی شد، و اینکه چطور با اون همه حکمت الان غرق در مدرنیته و مادیات هستیم...About this Entry

This page contains a single entry by Ali published on May 19, 2012 10:58 PM.

زمان was the previous entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Pages

Powered by Movable Type 5.14-en