زمان

| 1 Comment

Norooz
سال جدید هم شروع شد، سال 91


یادم میاد اون زمانی که شروع کردم به نوشتن وبلاگ، 21 ساله بودم، و الان بتازگی 30 سالم تموم شده.

حس میکنم یک دهه ی خیلی پر فراز و نشیبی رو طی کردم. پر از شادی ها، نگرانی ها، اتفاقات خوب. لحظات ناراحت کننده و ...
اما در نهایت مرور خاطراتش لذت بخشه، و شاید اگر دوباره هم متولد میشدم، دهه دوم تا سوم زندگی ام رو همینطور پیش میبردم.

امسال توی برنامه ام هست که خیلی متفاوت تر از پارسال باشم، یعنی بتونم زمان رو بهتر مدیریت کنم و در کنار کارها بتونم به اینجا هم سر بزنم و همانند گذشته بنویسم.

1 Comment

خیلی هم خوب :)

About this Entry

This page contains a single entry by Ali published on April 17, 2012 12:10 PM.

شروعی دوباره was the previous entry in this blog.

کادر، خط و رنگ is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Pages

Powered by Movable Type 5.14-en