غزه

| 4 Comments

هیچ توجیهی برای این همه ظلم و جنایت وجود نداره.
کاش انسانها اندکی آزاد اندیش بودند.
...


4 Comments

سلام علی جان بسیار خوشحالم که امروز تمام پستهای گذشته ات ( 390 تا ) به اضافه کامنت های گذاشته شده ( 3199 تا ) را خواندم و لذت فراوان بردم . همیشه برام قابل احترام بودی ولی من البعد احترام ویژه ای برای تو عزیر قائلم هستم و به دوستی با تو مفتخرم و امیدوارم بیش از پیش ازت بیاموزم . همیشه سلامت و موفق باشی .

اینها هیچ توجیهی برای انسانیت هم ندارند....

وقتی که فلسطین به اسرائیل حمله می کنه چیزی نیست ولی تا اسرائیل شروع می کنه دنیا صداشون درمیاد.اسرائیل خواستار صلح و ثبات در منطقه است و مردم اسرائیل هم جنگ رو دوست ندارن و دوست دارند زندگی با ارامش داشته باشن ولی فلسطینیها نمی خوان و حالا هم که نمی خوان باید پاش بایستند.دوست دارم اسرائیل بلایی بسر فلسطین و غزه و لبنان بیاره که دیگه هیچ وقت اسمی ازش نشنوم .خیلی خوشحالم از حملات و کشتارهایی که اسرائیل براه انداخته و برای سلامتی و پیروزی اسراییل هم دعا می کنم.

کاش اندکی می اندیشیدیم

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Ali published on January 7, 2009 9:44 AM.

دگربار was the previous entry in this blog.

روزمره گی is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Pages

Powered by Movable Type 5.14-en