عکاس جنگ

| 4 Comments

چندی پیش فیلم War Photographer رو دیدم. فیلم مستند خیلی خوبی بود. البته فکر کنم تلویزیون هم نشونش داده، اما من ندیده بودمش تاحالا.
این فیلم در مورد عکسهای James Natchwey ، فتوژورنالیست آمریکایی تهیه شده و جایزه های زیادی رو از آن خودش کرده. جسارت و جدیت این عکاس که توی این فیلم به زیبایی به تصویر کشیده شده، عکس های بینظیری رو به وجود آوردند.
وقعا توی عکسهاش میشه غم واقعیه انسانها رو دید.
4 Comments

دیدن ابرها از پشت میله های زندان... تجربه ی وحشتناکیه، از توی عکس می شه صدای آواز پرنده ای رو شنید که اسیره تو قفس و فقط می تونه آسمون رو از پشت میله ها ببینه...

سلام
مطلب هاتون جالبه عكس ها هم همينطور
موفق باشيد

khoob khodaro shokr ke tamom shod 'salame maro ham be mohamad beroon ke savab dare!

خوشحالم که کارتون با موفقیت به انجام رسید براتون بهترین ها رو آرزومندم....

About this Entry

This page contains a single entry by Ali published on October 29, 2008 11:55 AM.

دیدن was the previous entry in this blog.

Microsoft Exchange Server is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Pages

Powered by Movable Type 5.14-en