دیدن

| 8 Comments

 


مدتی هست که دارم سعی میکنم بیشتر ببینم.... میخوام نگاههای روزمره ام رو به دیدن تبدیل کنم...

شاید که با اینکار بتونم دلیل بعضی از چراها رو بفهمم.

به نظر کار سختی میاد، مخصوصا دیدن جزییات روزمره گیهای زندگیت.

 

Download 48kbps

The Same Parents
Enigma

We all had the same parents
Many million years ago
Why can't we live in freedom
Without hunger, with no war?

At the beginning,
We all had one mother and one father
That's where we're descending from (attention)
I don't, I don't understand why so much hate (attention)

Between races, and religions
Its smile, insane
I don't understand (amazing)
Why it hurts, people died (incredible experience)

We all had the same parents
Many million years ago
Why can't we live in freedom
Without hunger, with no war?

(attention) I don't, I don't understand
why so much hate (amazing)
Three braces chance (incredible experience)

We all had the same parents
Many million years ago
Why can't we live in freedom
Without hunger, with no war?

At the beginning
We all had one mother and one father
That's where we're descending from

We all had the same parents
Many million years ago
Why can't we live in freedom
Without hunger, with no war?

I don't, I don't understand...
I don't, I don't understand...
I don't, I don't understand...

We all had the same parents
many million years ago...
We all had the same parents
many million years ago...

8 Comments

فرق آدم های معمولی و دانشمندان و بزرگان توی همین دیدنه. همه سیب رو می بینن که می افته اما همه جاذبه رو کشف نمی کنن. موفق باشی کلی... ;)

آهنگه محشره.

خوش حال میشم به منم سر بزنی

دیدن ؟
اره مهمه خیلی
البته تا چی رو بخواهیم ببینیم و از ایندیدن به چی بخواهیم برسیم
این روزا جونایی ما زیاد چشممشون کار میکنه بدونه اینکه عقلشونودر گیر کنن
شما سعی کن پشتته هر دیدن یه تفکری هم باشه

برای بهتر شدنه انگیلیسیم خوبه این ترانه ها ولی اهنگش خیلی یه جوریه ملایمنیست ادم سردردمیگیره

سلام.
از وبلاگتون خیلی خوشم اومد. جدی میگم.
به نظر میاد که یه انسان موفق هستید.
می خواستم اگه اشکال نداره از عکسای وبتون استفاده کنم واسه ی وبلاگم

راستی یادم رفت بگم. به اونطرفا هم سر بزنید خوشحال میشم...

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Ali published on October 3, 2008 1:59 PM.

لبخند was the previous entry in this blog.

عکاس جنگ is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Pages

Powered by Movable Type 5.14-en