April 2006 Archives

...

| 4 Comments

هميشه براي موفق شدن پارامترهاي ديگه اي بجز سعي و تلاش خودت وجود داره....
و وقتي سعيت رو کردي و موفق نشدي، بدون که يک راه برات بسته شده تا يه راه بزرگتر و بهتر رو پيدا کني.
چقدر رضايت زيباست، چقدر راضي بودن لذت بخشه. وقتي که اعتقاد داشته باشي به يه نيروي والا که با مهربوني بدون حدش سعي ميکنه راه قشنگ رو بهت نشون بده.
و من پيداش ميکنم....
...

Angelica
Anathema

Where are you tonight?
Wild flower in starlit heaven
Still enchanted in flight
Obsesion lament to freedom

A Timeless word, the meanings changed
But I'm still burning in your flames
Incessant, lustral masquerade
Unengaged, dimlit love didn't taste the same

And I wonder if you ever wonder the same
And I still wonder

| 3 Comments

خيلي وقتها نيت کاري که انجام ميدي از خود اون کار اهميتش بيشتره....
اون "چرا" يي که اولش از خودت ميپرسي، اون دليل و "توجيهي" که براي خودت مياري، ميتونن کل عملت رو تحت تاثير خودشون قرار بدن.
و فرق آدمها تو کارهايي نيست که انجام ميدن، بلکه تو هدفيه که از انجام دادن اون کارها دنبال ميکنن...

| 6 Comments

چه ماه عجيبي بود اين ماه فروردين! هر روزش که از خواب پا ميشدي تا شب يه اتفاق عجيب يا يه خبر ناراحت کننده به گوش ات ميخورد...

راضي بودن و شکر کردن درهنگام وقوع اتفاقهاي ناخوشايندي که از اراده و اختيار آدم خارجه خيلي سخته...
بايد يه اعتقاد خيلي محکم و قوي داشته باشي....

Feint (Accoustic)
Epica

The very brightest candle of all has been extinguished
Smothered by those who could not bear to face reality

Every beat of your heart tore the lies all apart
Made foundations quiver
Every wave in the lake caused the porcelain to break
And I shiver....

The leftover tallow just doesn't contain
All the right answers
Under a sea of dust lies a vast wealth of wisdom

As untouched snow turns red
Innocence dies

Every beat of your heart tore the lies all apart
Made foundations quiver
Every wave in the lake caused the porcelain to break
And I shiver....

This black page in history is not colourfast,
Will stain the next
All what remains is just a feint of what was meant to be
This black page in history is not colourfast,
Will stain the next
And nothing seems in life,
In dreams like what was meant to be

Every beat of your heart tore the lies all apart
Made foundations quiver
Every wave in the lake caused the porcelain to break
And I shiver....

| 7 Comments

يه روز خوب...
يه روزي که کلي خاطرش ميمونه برام:)
يه کوهنوردي يا بهتر بگم صخره نوردي بي نظير همراه با درس خوندن بالاي کوه!

مرگ...
واژه اي پر رمز و راز که همه ي ما اون رو در کمال جهل و در هاله اي از ابهام ميپذيريم.
و چاره اي جز پذيرش اش نيست...
خاطرات خيلي خوبي با دکتر محسنين داشتم و شنيدن خبر فوتش خيلي ناراحتم کرد. انسان بي نظيري بود.
يادش گرامي...

| 9 Comments

بازهم آغازي دوباره...
و بهانه اي براي اينکه گذر زمان رو بهتر درک کنم.
در هر سالگرد بزرگترين آرزوم اينه که بيش از سال قبل خودم رو بشناسم...

...

| 14 Comments

اتفاقاتي که تو اين چند روز رخ داد خيلي خستم کرد. دائما فکرم مشغوله و با خودم کلنجار ميرم.
با نحوه پول درآوردن مشکل دارم. قبول دارم از هر راهي ميشه پول درآورد اما محدوديت هاي زيادي براي "هر" ش قائلم.
دوست ندارم پول رو راحت بدست بيارم، از پولي که براش زحمت نکشيدم حالم بهم ميخوره...
ممکنه بخندي، شايدم مسخرم کني... اما هرچقدر هم پول دربياري و ملزومات خوشبختي رو فرآهم کني اما بازم نميتوني با پول خوشبخت بشي. آرامش، دوست داشتن، عشق... کدوم اينا رو با پول ميشه خريد؟؟
ميخواي دنيا رو متحول کني؟؟ تنها راهش داشتن پول زياد نيست... اين رو مطمئنم!
وقتي که هدف زندگيت پول درآوردن شد، اون موقع ست که براي بدست آوردنش حاضري هرکاري بکني، حتي گذشتن از همه ي دوستات...

Hello and Welcome
Enigma

Hello and welcome
At your own risk
You're always welcome
Without guarantee

If you're so brave, then face the tide
There's no mercy in this life
Now it's time to feel and see
What is fiction and what's reality

Hello and welcome
Just look at me
Think about your future
But still try to lead

Too much confidence in what you have
Bad idea to feel too safe
Overload your destiny
And you'll wake up behind me

Hello and welcome (Welcome, welcome)
It's your own risk
You're always welcome (Welcome)
To enjoy reality

Hello, hello, hello and welcome
Just look at me
Think about your future
Still try to lead

Hello...hello
Just look at me
Just look at me
It's your destiny (Welcome)

Hello, hello...hello, hello
Hello, hello...hello, hello
Hello, hello...hello, hello
Hello, hello...hello, hello
Hello, hello...hello, helloپ.ن: بيدار شو! صبح شده:)

| 7 Comments

کلی وقت بود که کتاب غیر از درسی و نا مرتبط با مسایل کاری نخونده بودم. فرصتی پیش اومد تا بعد از مدتها یه کتاب خوب بخونم.
کتابی به نام راز داوینچی یا The Da Vinci Code نوشته ی دن براون.
جذابیت این کتاب به حدی هست که اصلا نمیشه اون رو کنار گذاشت و دنبال یه کار دیگه رفت.
یکی از ویژگيهای جالب این کتاب واقعی بودن مکانها و آثار هنریه که تشخیص واقعی بودن یا خیالی بودن داستان رو برای خواننده سخت میکنه.
من که کلی خوشم اومد و پیشنهاد میکنم اونایی که نخوندنش حتما بخوننش:)

About this Archive

This page is an archive of entries from April 2006 listed from newest to oldest.

March 2006 is the previous archive.

May 2006 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Pages

Powered by Movable Type 5.14-en