تفاوت

| 9 Comments

بعضي رفتارها رو که ميبينم خيلي منو به فکر فرو ميبرن. بعضي تناقض ها رو که ميبينم خيلي برام سخته درک کردنشون.
يکي از نمونه هاش، تناقض رفتار بين اعضاي خانواده هاي ايرانيه. برام جالبه وقتي ميبينم مثلا يه پدر و مادر با اعتقادات مذهبي خيلی شديد، بچه هايي دارن که آدم با ديدن وضعيت لباسشون تعجب ميکنه!
به خوب و بدش کاري ندارم. اينش برام عجيبه که چطور از يه چنين پدر و مادري، يه همچين بچه اي تربيت ميشه.
غير از اينه که اعتقاداتشون اونقدر سطحيه که حتي نتونشتن بچه هاشون رو متقاعد کنن؟؟
شايدم يه جور دمکراسيه! به هرحال برام غيرعاديه!


Piece by Piece
Katie Melua

First of all must go
Your scent upon my pillow
And then I'll say goodbye
to your whispers in my dreams.
And then our lips will part
In my mind and in my heart,
Cos your kiss
Went deeper than my skin.

Piece by piece
is how I'll let go of you
Kiss by kiss
Will leave my mind one at a time
One at a time

First of all must fly,
My dreams of you and I,
There's no point of holding on to those
And then our ties will break,
For your and my own sake,
Just remember,
This is what you chose

Piece by piece
Is how I'll let go of you
Kiss by kiss,
will leave my mind one at a time
One at a time

I'll shed like skin,
Our memories of lazy days,
And fade away the shadow of your face

Piece by piece
Is how I'll let go of you
Kiss by kiss,
Will leave my mind one at a time
One at a time
One at a time

9 Comments

افراط و تفريط خيلي وقتا نتايج برعكس داره! به هر حال من فكر ميكنم تو مسائل مذهبي آخرش خود آدمه تصميم ميگيره. خانواده يه مقدار محدود تاثير داره. :)

خواهشا اين عكس رو عوض كن !:-& حالت بد نميشه؟! حداقل به جاي دو تا پسر 2 تا دختر مي ذاشتي !

=================
پاسخ:
چشم! عوضش کردم...

شايد اون مادر و يدر نخواستن توي انتخاب فرزند شون دخالت كنن يا شايد هم .....ادم بايد تو موقعيتش قرار بگيره...

وقتي باور ها سست باشه انتقالش هم سست و ضعيف ميشه
كه اين خيلي بد:)

من فكر ميكنم غير از اعتقاد چيزهايي در حال رخ دادن هست كه بيش از اين چند جمله قابل تامله ... جامعه ما در حال گذر هست ... گذر از يك جامعه كلا سنتي كه صرفا به دليل سيده اولاد پيغمبر به كلي از ادماي ناباب احترام ميذاشت به جامعه اي كه الهه’ نازش خانوم مدونا و امثالهم هست ... اين دو تا نقطه از هم خيلي فاصله دارن مادر و پدرهايي كه روزي 17 ركعت نماز ميخونن و بچه هايي كه شلوار برمودا مي پوشن دوست دختر و پسر دارن ... سكس براي دسته خيلي زياد و قابل توجهي از اونا نشونه فرهنگ هست و به راحتي قبولش ميكنن .... اين چيزي فراتر از اعتقاد علي ...
اروپايي ها با رنسانس و انقلاب هاي مختلف اين دوره رو گذروندن و حالا ما هم بايد بگذرونيم اما خوب چرا اينقدر دير نميدونم ...
نميخوام بگم كه نسلهاي قبل از ما كارشون درست بوده يا ماها كارمون درسته يا چيز ديگه اما اين گذره .

به نظر من تو سطح دركتو بيار بالا!

هميشه بر عكس .... و اين عكس محشره ...

مگردان سر از دین و از راستی که خشم خدا آورد کاستی

About this Entry

This page contains a single entry by Ali published on November 25, 2005 11:15 PM.

was the previous entry in this blog.

is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Pages

Powered by Movable Type 5.14-en