پاييز

| 8 Comments

يک روز زيبای پاييزی در اطراف تهران.
با کلی خاطره های قشنگ که ميدونم هیچ وقت پاک نميشن...

Pieces Of A Dream
Anastacia

I thought I saw you late last night, but it was just a flash of light.
An angel passing.
But I remember yesterday.
Life before you went away.
And we were laughing.
We had hope and now it's broken.

And I could see it clearly once when you were here with me.
And now somehow all that's left are pieces of a dream.

And now I'm lost in restless nights.
Just a whisper of the life that we created.
Shadows falling.
I am calling.

And I could see it clearly once when you were here with me.
And now somehow all that's left are pieces of a...

The faded photographs.
The frames of broken glass.
The shattered memories.
Time will soon erase.
All these souvenirs.
It's all from a thousand tears.
But when I wake up you are never there.

We had hope and now it's broken.

And I could see it clearly once when you were here with me.
And now somehow all that's left are pieces of a...

And I could see it clearly once when you were here with me.
And now somehow all that's left are pieces of a dream.

Pieces of a dream.

8 Comments

چه جاي باحالي بوده! :)

اي ول.
فكر كنم ديگه متخصص داري مي شي توي آهنگ گذاشتن و عكس هاي توپ گذاشتن. كلي با شعر همخوني داره اين عكس. من كه كلي باهاش كيف كردم. مخصي مسيو.

از اين باحال ترم ميششششششه علي جون صبر كن حالا....:D;)

همه جاهاي خوب تنها تنها ميري ... برو ديگه دوست ندارم :(

چقد همه روزا زيبان! ولي هر روز رو فقط بعضيامون مي تونيم زيباييشو درك كنيم

هوووورااا:D

تكبييييير...
ايول مسعود جان ميبينم كه زدي تو كاره عرفان و درك زيبايي....
مشكوك ميزني پهسرم

چه عكس خوشگلي ... چه خاطره هايي ؟ <:

About this Entry

This page contains a single entry by Ali published on November 15, 2005 10:06 PM.

was the previous entry in this blog.

is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Pages

Powered by Movable Type 5.14-en