يک روز به ياد ماندنی!

| 5 Comments

امروز طبق برنامه اي که از قبل گذاشته بوديم با کلي از دوستاي خوبم صبح رفتم توچال.
برنامه اين بود که اول بريم توچال، بعد با تله کابين بريم ايستگاه آخر، بعدش بريم تا قله و از پشت قله اسکي کنيم تا جايي که برف هست. بعدشم کوه نوردي تا ده ايگل.

هرچند کلي هممون خسته شديم و مخصوصا کوه نوردي با دوش کشيدن چوب اسکي کار خيلي سختيه اما به همه بينهايت خوش گذشت...
مخصوصا اينکه تو اون مناظر زيبا آدم آهنگ Camel هم گوش بده!

اين هم مسيري که از پشت توچال اسکي کرديم تا به رودخانه رسيديم.

فقط ميتونم بگم حرف نداشت! اميدوارم بازم از اين برنامه ها بتونم با دوستام داشته باشم...

5 Comments

به و به و به چه عاااالي:)

باهات موافقم خيلي خوب بود ....اميدوارم بازم از اين برنامه ها باشه

به نظر منم فوق العاده بود.هفته ي ديگه شهرستانك!!!!!!

مرسي علي جان... از لطفت هم تشكر مي كنم ... هم براي Comments و هم براي هاستينگ و دومين ... خيلي خيلي ممنون
در ضمن . عكست جالب بود و خيلي وسوسه انگيز ...

About this Entry

This page contains a single entry by Ali published on April 15, 2005 8:38 PM.

Some thing never change was the previous entry in this blog.

is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Pages

Powered by Movable Type 5.14-en