رمضان

| 13 Comments

ماه رمضون داره مياد... بازم يه ماه رمضون ديگه، بازم يه فرصت ديگه براي بهتر شدن...
اميدوارم فرصت و توانايي استفاده کردن درست از اين ماه رو داشته باشم...

13 Comments

الهي آمين

خدا همه رو خودش آدآم كنه و ايضا مارا

ماه رمضونت مبارک علی جون

روزت مبارك، صبرت هم.

سلام!!
متوفق باشي!!

سلام .
بادا بادا مبارک بادا
ایشاالله مبارک بادا.
گل در اومد از حموم...

خوش به حالت 1

سلام وقتي هم سن هم هستيم.
خوبي؟ از بازديدت ممنونم.اين انلاين شدن سحر ها هم خودش كلي فرصت خوب هستش.

از روزي 20 ساعتي كه آنلايني پنج دقيقه وقت بذار اينجا رو آپديت كن!!!

ماه رمضون داره مياد چيه !!! يه چند روزي ميشه اومده ...

با بچه ها موافقم!!!

About this Entry

This page contains a single entry by Ali published on October 26, 2003 6:44 AM.

Time Changes everything was the previous entry in this blog.

is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Pages

Powered by Movable Type 5.14-en