:)

حس خیلی خوبی داشت وقتی که دیدارها دوباره تازه شد و خب تونستم تو این سفر لیلا رو هم بینم.
یه چیز عجیبی که بعد از اومدن به شهر وین دیدم شلوغی بیش از حدش نسبت به قبل بود. خیابونا، اتوبوسها، پیاده رو ها و هرجا رو که بگی مملو از جمعیت بود. اونم چمعیت خارجی...  مخصوصا وقتی از زوریخ میای وین انگار توی یک شهر پر از هرج و مرج و بدون قانون قدم گذاشتی:)
امروز به یک برنامه ی خیلی جالب برخورد کردم که نمیدونم قدیمیه یا جدید اما خیلی ازش خوشم اومد. کار این برنامه اینه که یک آهنگ رو براش پخش میکنین و میگه که آهنگ ماله کیه و از کدوم آلبومش هست:)
اسم این برنامه Shazam هست و به صورت رایگان روی گوشی های iPhone و WindowsCE قابل نصبه.

Download Û´Û¸kbps

Chris de Burgh
Footsteps

And from that moment,
I dreamed I could fly,
And from that mountain I reached for the sky;

Through tears and good times, I found my way;
Those years are calling me again;

Then I hear footsteps echoing along the winding road,
I can hear voices singing all the songs I have known,
And I see faces,
All the ones I've loved along the way,
People and places,
They're here again, they're here again...

About this Entry

This page contains a single entry by Ali published on February 27, 2009 11:34 PM.

زوریخ was the previous entry in this blog.

اتفاق is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Pages

Powered by Movable Type 5.14-en