با کمک دوستانم تو شيراز سعي کرديم ليست زخمي هاي زلزله بم رو که به بيمارستانهاي شيراز اعزام شدن توي وب سايتشون نمايش بديم.
براي ديدن اسامي به اين قسمت مراجعه کنين.

تکميل: اين سايت هم اطلاعات خوبی از وضعيت زخميها ميده....

Iran Emdad

About this Entry

This page contains a single entry by Ali published on December 28, 2003 2:47 PM.

was the previous entry in this blog.

is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Pages

Powered by Movable Type 5.14-en