پریشان

| 3 Comments

روزهای سختیه، پر از شلوغی، پر از نا امیدی و پر از التهاب...

دلم نمیخواد بیش از این در مورد وقایع اخیر بنویسم چون فکر میکنم به اندازه کافی همه اظهار نظر کردند. فقط خواستم برای خودم ثبت کنم که منم ناراحتم از این اوضاع....

 

با این همه، منتظر و امیدوار باقی میمونم....Wait For Me
Moby

I'm gonna ask you to look away
I love my hands, but it hurts to pray
Life I have isn't what I've seen
The sky is not blue and the field's not green

Wait for me....

I'm gonna ask you to look away
A broken life will never stay
Tried to hard and I always lay...
Days are grey
and nights are black

Wait for me...

3 Comments

موافقم خیلی ااتفاقای غیر قابل هضم و مایوس کننده افتاده... اما هر چقدرم که اتفاقای بد می افته، مهم اینه که یه خدای مهربون هست که مواظبه که هر چی که خیره همون بشه! پس مطمئن باش پایان شب سیه سپید است

alan ke be zaaher yekam aarumtar shode, toam alan aarumtari yani?
Khialet raahat shod?
Makhmalam ke emailesh umad gereftanesh, dige khiale hame az enqelab makhmali raahat shod.
Alan dige munde haapukumaar va mazra'e heyvanat e George Orwell

منم ناراحتم ؛خیلی زیاد ...
ولی هنوز نا امید نشدم

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Ali published on June 26, 2009 2:23 PM.

was the previous entry in this blog.

یاسوج is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Pages

Powered by Movable Type 5.14-en