شیراز

| 2 Comments

توی این چند ساله سفرهای زیادی به شیراز داشتم که اکثرا هم کاری بودند. برای همین خیلی فرصت گشت و گذار برام نبود.
چند روز پیش فرصتی پیش اومد که با محمدرضا طی یک سفر زمینی به شیراز بریم و بتونم با یک حس جدید به شهر نگاه کنم.

و در نهایت مرور خاطرات، موجب شد که لحظات تکرار ناپذیری رقم بخورن...


Second You Sleep
Saybia

You close your eyes
And leave me naked by your side
You close the door so I can’t see
The love you keep inside
The love you keep for me

It fills me up
It feels like living in a dream
It fills me up so I can’t see
The love you keep inside
The love you keep for me

I stay
To watch you fade away
I dream of you tonight
Tomorrow you’ll be gone
It gives me time to stay
To watch you fade away
I dream of you tonight
Tomorrow you’ll be gone
I wish by God you’d stay

I stay awake
I stay awake and watch you breathe
I stay awake and watch you fly
Away into the night
Escaping through a dream

I stay
To watch you fade away
I dream of you tonight
Tomorrow you’ll be gone
It gives me time to stay
To watch you fade away
I dream of you tonight
Tomorrow you’ll be gone
I wish by God you’d stay

Hey
Stay

I stay
To watch you fade away
I dream of you tonight
Tomorrow you’ll be gone
It gives me time to stay
To watch you fade away
I dream of you tonight
Tomorrow you’ll be gone
It gives me time to stay
To watch you fade away
I dream of you tonight
Tomorrow you’ll be gone
I wish by God you’d stay

Stay awake
Stay
Stay

I wish by God you’d stay

2 Comments

می ترسی کامنت بذاری می ترسی تو نور شمع دستت بخوره به فنجون شیر و طعم توت فرنگی رو از یاد دفتر خاطرات ببره...شيراز اجازه هست پاورچین پاورچین با ارديبهشت از كنار شكوفه هات رد شد و به تابستون رسيد؟

بله اجازه هست ... اما تا سال دیگه اردیبهشت باید صبر کنی !

شیراز همیشه شهر قشنگی بوده ... ببین اینو هم سعدی میگه هم حافظ ... هرچند حافظ هم گاهی مث من ازین شهر زیبا دلزده میشه ... خوب حق هم داشته ...
با اینحال خوبه که خاطرات خوبی از شیراز داری ...

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Ali published on May 17, 2008 11:16 PM.

was the previous entry in this blog.

is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Pages

Powered by Movable Type 5.14-en