برزخ

| 4 Comments

وقتی داری توی جاده میری، خیلی وقتا مسیرت سخت و ناهمواره. و خب این ناهمواری ها هم جزو زیبایی های جاده هستن.
مدتی هست که دارم از برزخ رد میشم اما انگار نمیخواد تموم شه...


Nothing Else Matters
Apocalyptica

4 Comments

درسته که این نا همواریها زیبان و با وجودشون به همواری ها معنی می دن اما اگه سعی کنیم که توی همین قسمت نا هموار نکته های مثبت رو هم با دقت پیدا کنیم و به همون اندازه که سختی ها تحت تاثیر قرارمون دادن از اونا هم لذت ببریم، شاید بیشتر ازش لذت ببریم :)
به هر حال پایان شب سیه سپید است D:

Try to be an observer, watch and listen and try not to judge. Try to find the hidden signs and be same as you are born, stay in touch with your profound positive feelings and do not regret and blame. You are the one and you are created for your own exclusive mission. Just let it happen.

Ali jan barzakh chichie!
To bahbahi! Na barzakh!

Yeduneyi!
Taaze unam hadde aksar!!

زندگي يه باز يه پسر
هيچ چيز جدي هم توش نيست
براي بعضي ها اين بازي فقط عبارته از رديابي يك سري اغتشاشات مدام و مكرر.
چشماتو باز ميكني
چهار تا اتفاق مي افته
چشماتو مي بندي.

اين شد توصيف كل زندگي
البته اين نظر يه طيف خاصه كه منم يه مولفه فركانسي توي اين طيف دارم.
اما جالبه بدوني كه تمام كارهاي بزرگ رو توي اين دنيا همين طيف انجام داده اند..يه كم فكر كن علي........نه؟؟؟؟؟؟؟؟؟......

About this Entry

This page contains a single entry by Ali published on April 28, 2008 12:34 AM.

26... was the previous entry in this blog.

سکوت is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Pages

Powered by Movable Type 5.14-en