مرگ...
واژه اي پر رمز و راز که همه ي ما اون رو در کمال جهل و در هاله اي از ابهام ميپذيريم.
و چاره اي جز پذيرش اش نيست...
خاطرات خيلي خوبي با دکتر محسنين داشتم و شنيدن خبر فوتش خيلي ناراحتم کرد. انسان بي نظيري بود.
يادش گرامي...

About this Entry

This page contains a single entry by Ali published on April 14, 2006 12:22 PM.

was the previous entry in this blog.

is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Pages

Powered by Movable Type 5.14-en