نوروز

| 9 Comments

لحظه لحظه به زمان تحويل سال نزديک ميشيم و اين يعني يک شروع دوباره، يک حرکت جديد براي نزديک شدن به هدفهامون...

من که به سال آينده کلي اميدوارم...
و براي سال جديد دعا ميکنم: "حول حالنا الي احسن الحال"

عيدتون مبارک:)

9 Comments

به اميد آنكه زير سايه الطاف حق روزگار نوي را آغاز كني.
سال نو مبارك.
روزهايت سرشار از بهروزي ،كار خير و تندرستي باد.

yayayaya:D mobarakeeeeee:D koli be chizayi ke barat khoube beresi:D

امیدوارم بهترین چیزای ممکن برات اتفاق بیفته و به هر چیزی که می خوای برسی! عیدت مبارک... :)

چرا كه نه ...
عيد شمام مبارك!:)

mobarak bashe koliiiiiii
inshala hamamun koli movafagh tar beshim emsal :D

عيدت خيلي خيلييييي مبارك!:)

1.سال نوت مبارک و کلی آرزوی خوب
2.مرسی بابت عکس ها موسیو علی. ممنون و مچکرم
3.چند نفری هستن که باید دقت کنند شکلات تو آفتاب کویر نخورن و یه هو تو شن ها دراز نکشن! واسه خودشون می گم ها!
4.بازم مرسی از عکس ها

ali valla manam mikkhastam az aksa tashakkor konam!:-"

سال نو خيلي خيلي مبارك:)
خوب و خوش باشي
با آرزوي بهترين ها

About this Entry

This page contains a single entry by Ali published on March 20, 2006 8:09 PM.

کوير was the previous entry in this blog.

is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Pages

Powered by Movable Type 5.14-en