| 3 Comments

واقعا خیلی قشنگ بود. شمام بخونینش:)

3 Comments

امروز 25/3/82 در سطح شهر اصفهان اعلاميه هائي توسط عده اي موتور سوار پخش گرديده است که در آن از مردم خواسته شده است در تجمعات ضد حکومتی در روز 18 تير شرکت فعال و خودجوش داشته باشند
در قسمتهائي از اين اعلاميه آمده است اينک فرزندان دلير ايران زمين براي دفاع از ملت ايران به پا خاسته است و در جبهه دموکراتيک ايران به دبيرکلي مهندس حشمت ا.. طبرزدی به مقاومت شجاعانه در برابر رژيم ادامه ميدهند .. همچنين در ادامه اين اعلاميه از زندانيان سياسي ياد برده شده و خواستاربرکزاری رفراندوم پس از سرنگونی رژيم شده اند

در قسمتهای ديگری از اين اعلاميه به نيروهای انتظامی اينگونه توصيه گرديده است که : برادران نيروي انتظامی ! سپر بلای مشتی زر اندوز و دين فروش و چرتکه انداز نشويد که اينان روزي شما را تنها خواهند گذاشت پس به ملت بپيونديد که شما نيز فرزندان ايرانيد ( و زخم خمورده و گرفتار همين حکومت ) در پايان اين اعلاميه ودر مهمترين قسمت آن مکان و ساعت تظاهرات در سه شهر اصفهان ، تهران ، وشهرکرد در روز 18 تير اعلام گرديده است
اصفهان : دروازه شيراز و خيابانهای اطراف ساعت 7 بعد از ظهر با بانگ الله اکبر و مرگ بر خامنه ای - فرزند اين ديارم ، فرياد بر مي آرم
تهران : مقابل درب اصلی دانشگاه تهران و خيابانهاي اطراف ساعت 7 بعداز ظهر با بانگ الله اکبر و مرگ بر خامنه ای - رفراندوم ، رفراندوم ، اين است شعار مردم
شهر کرد : فلکه بسيج و خيابانهای اطراف ساعت 7 بعداز ظهر با بانگ الله اکبر و مرگ بر خامنه ای - زن ها به پا خواسته اند ، بي غيرت ها نشستند
ضمنا خواسته می شود کليه تشکيلات و احزاب و افراد خود جوش توسط رسانه های همگانی در دسترس مانند رسانه های خارجی و اينترنت و شبنامه و ديگر امکانات موجود زمان و نحوه تظاهرات و اعتراض خود را اعلام نمايند تا مردم بصورت متحد تر در آنها شرکت نموده و احقاق حق ( اعتبار خارجی و اقتصادی و سياسي داخلي ) نمايند

اين اعلاميه با امضای : دانشجويان مبارز اصفهان و چهارمحال وبختياري جبهه دموکراتيک شاخه اصفهان ، چهار محال و بختياري و فارس به پايان رسيده است

سايت نبوي ديگه كار نميكنه! فعلا!! اون متن رو ميتونين اينجا بخونين:

http://news.gooya.com/2003/06/15/1506-h-03.php

بابا بيخيال...به خدا سياست شرت پاش نيست :)

About this Entry

This page contains a single entry by Ali published on June 16, 2003 2:42 AM.

was the previous entry in this blog.

سلام:) راستش من دوست ند... is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Pages

Powered by Movable Type 5.14-en