گردهمايي

| 8 Comments

امروز گردهمايي حاميان دکتر معين بود. خيلي مراسم خوبي بود...
خيلي ها اومده بودن و کلي ها سخنراني کردن. در کل جو اميدبخشی بود.
اميدوارم که نتيجه ش هم کلي خوب باشه:)

تا 27 خرداد....

عکسهايی هم که گذاشتم مهران زحمتشون رو کشيده!:)

8 Comments

جاي ما حسابي خالي بوده ...

ما مشتاق دیدار بودیم و ندیدمتان...
ولی انصافأ خیلی با شکوه بود و ما کلی کیفور شدیم... البته اینطور که داره بوش می یاد نتیجه هم داره به نفع معین پیش می ره ... امیدوارم همینطوری باشه... به امید اون روز... يار دبستاني من

خوب شد انتخابات 27 خرداده اگه نه معلوم نبود تا كي نمي خواستي آژ ديت كني ...

به نظر من :"حتي كساني كه اصلاحات رو فقط ترجيح مي دن بايد حمايت كنن.خاتمي نماينده اصلاح طلبان نبود چون حاضر نشد براي زنده نگه داشتن اصلاحات هزينه بده...اما نمي شه از تاثيرات روشن حضورش صرف نظر كرد...نگذاريم اصلاحات براي رسيدن به دموكراسي در اين مرحله متوقف بشه...نگذاريم"

تا الان كه 4 و نيمه صبحه راي معين بعد از كروبي و هاشمي و دكتر احمدي نژاده. تو ستاد معين كه همه اين شكلي بودن ... :o نتيجه ي 11 صبحش هم باشه با تو و اس ام اس.ت

ملت ما ظرفيتشو نداره . ما بايد هميشه استبداد بهمون حكومت كنه . :)))))))

vaghti didam ke raye karoobi bad az hashemi hast motmaen shodam ke mardome ma kheili cheap hastan ke bekhatere 50000 toman vade dorooghi hame melat va keshvareshoono forookhtan be ye adam dalghak ke aslan nemitoone harf bezane !!!!:((((((((((

About this Entry

This page contains a single entry by Ali published on June 14, 2005 10:31 PM.

was the previous entry in this blog.

is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Pages

Powered by Movable Type 5.14-en