January 5, 2006

بازم امتحان!

من نمیدونم این درس چی از جون زندگی من میخواد! عین مار چنبره زده به زندگی و دست بردار هم نیست!!
این طور که معلومه بیخود نگفتن "زگهواره تا گور دانش بجوی" چون تا دم مرگ هم قراره آدم امتحان داشته باشه!

خلاصه فرا رسیدن فصل سرد امتحانات رو به همه عاشقان درس تبریک و به بقیه تسلیت عرض میکنم:)

Download 32kbps

Cold Turkey
Eric Clapton

Posted by agordji at January 5, 2006 3:50 PM