December 23, 2005

به تجربه ثابت شد قليونهای مسير جاده امام زاده داوود خيلی جوندار هستن!
هرکسی شک داره بره امتحان کنه!!

Posted by agordji at December 23, 2005 10:21 PM